• White Diamond / 14KY
  • White Diamond / 14KW
  • London Blue Topaz / 14KR
  • London Blue Topaz / 14KW
  • Rhodolite Garnet / 14KR
  • Blue Topaz / 14KW
  • Peridot / 14KY