• Ruby / 18KW
  • White Diamond / 18KR
  • White Diamond / 18KY
  • White Diamond / 18KW
  • Ruby / 14KW
  • Sapphire / 18KW
  • Emerald / 18KW
  • Sapphire / 18KW
  • Aquamarine / 14KW
  • Yellow Diamond / 14KW
  • White Diamond / 14KY
  • White Diamond / 14KW
  • White Diamond / 14KR
  • Pink Tourmaline / 14KY
  • Aquamarine / 14KW
  • Blue Topaz / 14KW
  • White Diamond / 14KY
  • White Diamond / 14KY
  • White Diamond / 14KW
  • White Diamond / 14KR
  • White Diamond / 14KW
  • White Diamond / 14KY
  • White Diamond / 14KR
  • White Diamond / 14KY
  • White Diamond / 14KW
  • White Diamond / 14KR
  • White Diamond / 14KW
  • White Diamond / 14KY
  • White Diamond / 14KR
  • Amethyst / 14KR